Untitled Document

Мисия

Предметът на дейност на Сдружението обхваща следните дейности:

  • осигуряване достъп на представителите на научната, изследователска  и културна общност до европейски и световни комуникационни и информационни ресурси и мрежи;
  • организиране и провеждане на образователни курсове, Интернет семинари и обучения, включително и дистанционно сред научната и изследователска общност за постигане целите на Сдружението;
  • стимулиране развитието и организиране представянето и практическо приложение на авангардни компютърни и информационни технологии и мултимедийни информационни услуги;
  • издаване на печатни бюлетини и други материали за популяризиране на неговата дейност;